Postopki na sodišču

Ali ste se znašli v sodnem postopku? Na spodnjem seznamu izberite tistega, ki vas zanima, in se seznanite z njim – kako se postopek začne, kdo so udeleženci v postopku in druge značilnosti posameznega postopka.


Sodni postopki

Pravdni postopek

V pravdnem postopku sodišče odloča o sporih med strankami. Sporna vprašanja se lahko dotikajo različnih področij: plačila odškodnine, plačila obveznosti po pogodbi, izročitve stvari, izselitve, lastništva nepremičnine itd.

Več o tem

Nepravdni postopek

Sodišče ureja določena razmerja v nepravdnem postopku. Ta postopek odločanja se razlikuje od pravdnega postopka, saj pri njem ne gre za odločanje o zahtevku ene stranke proti drugi, temveč gre za urejanje osebnih, družinskih, premoženjskih in nekaterih drugih razmerij.

Več o tem

Dedovanje

V zapuščinskem postopku sodišče ugotovi, kdo so pokojnikovi dediči, katero premoženje sestavlja njegovo zapuščino in katere dele zapuščine prejmejo dediči in druge osebe.

Več o tem

Dedovanje na podlagi oporoke

Z oporoko lahko vsakdo določi, kako in komu naj gre njegovo premoženje po njeni smrti.

Več o tem

Izvršba - izterjava dolga po sodni poti

Ko vam nekdo ne želi prostovoljno plačati dolga ali izpolniti drugih obveznosti, lahko to izterjate po sodni poti – z izvršbo. 

Več o tem
Izvršba na premičnine

Upnik v predlogu za izvršbo ali v predlogu za novo izvršilno sredstvo predlaga, da izvršitelj zarubi dolžnikove premične stvari, oceni njihovo vrednost in jih nato proda. 

Več o tem
Izvršba na nepremičnine

Upnik lahko v izvršilnem predlogu ali kasneje kot novo izvršilno sredstvo predlaga izvršbo na dolžnikovo nepremičnino 

Več o tem

Vpis v zemljiško knjigo

V tem postopku sodišče odloča o vpisu pravic na nepremičninah v zemljiško knjig (ZK). Pri tem upošteva stanje v času prejema predloga in listine, ki so priložene predlogu za vpis v ZK.

Več o tem

Vpis v sodni register

Sodni register je javna knjiga, namenjena vpisu in objavi podatkov o gospodarskih družbah in nekaterih drugih pravnih osebah.

Več o tem

Družinski postopki

Vprašanja, povezana z zakonsko zvezo, otroki, družino, varstvom koristi otroka in ukrepe, povezane s preprečevanjem nasilja v družini, sodišče obravnava v posebnem postopku.

Več o tem
Ločitev (razveza zakonske zveze)

Za razvezo zakonske zveze oziroma ločitev se lahko zakonca odločita sporazumno ali pa predlog za razvezo vloži eden od njiju. Če imata zakonca skupne mladoletne otroke, se v postopku odloči tudi o njihovem varstvu in vzgoji, preživljanju in stikih.

Več o tem

Kazenski postopek

Namen kazenskega postopka je storilcu izreči primerno sankcijo za kaznivo dejanje, če ga je storil, je zanj kazensko odgovoren ter mu je to dokazano.

Več o tem

Pripor

Pod določenimi pogoji se lahko osebi, za katero se sumi, da je storila kaznivo dejanje, odvzame prostost.

Več o tem

Prekrški

Sodišče v prekrškovnem postopku odloča o odgovornosti za prekršek in sankcijah, o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, ki jo je izdal drug prekrškovni organ, ter o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Več o tem

Osebni stečaj

Osebni stečaj je postopek t. i. generalne izvršbe nad dolžnikovim premoženjem. Glavni cilj postopka osebnega stečaja je, da se v njem proda vse dolžnikovo premoženje, ki ga je dovoljeno prodati. Proda se premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku postopka, kot tudi tisto, ki ga pridobi med samim postopkom (stečajna masa). Iz tako dobljenih sredstev se v enakih deležih poplačajo upniki. V delu obveznosti, kjer upnikov ni mogoče poplačati, lahko dolžnik doseže odpust obveznosti.

Več o tem

Delovni spor

Delovno sodišče odloča v sporih med delavci in delodajalci, ki izhajajo iz delovnega razmerja, zaposlovanja, opravljanja dela mlajših oseb, kadrovskih štipendij, pripravništev in drugih odnosov.

Več o tem

Socialni spor

Socialni spor se odvija pred socialnim sodiščem, ko se stranka ne strinja z dokončnimi odločitvami pristojnih organov glede pravic iz socialnega varstva.

Več o tem

Upravni spor

Upravni spor je sodni postopek zoper Republiko Slovenijo, občino ali nosilca javnih pooblastil, ki ga sproži stranka, ki ni zadovoljna z odločbo, izdano v upravnem postopku.

Več o tem

Mednarodne overitve

Potrdilo o overitvi oziroma apostille potrjuje, da sta podpis osebe in žig na listini pristna. S tem ni potrjena resničnost vsebine listine.

Več o tem

Skrbništvo za odrasle

Namen postopka je zaščititi osebe, ki same brez škode zase niso sposobne poskrbeti za svoje premoženjske pravice ter koristi.

Več o tem

Motenje posesti

Sodišče v tem postopku ne odloča o tem, kdo je lastnik stvari, temveč samo o tem, kdo je imel stvar nazadnje v mirni posesti in kdo je posest motil oziroma jo odvzel.

Več o tem

Pravna sredstva

V primeru, da se stranka ne strinja z odločitvijo sodišča, lahko vloži pravno sredstvo. Redni pravni sredstvi sta pritožba in ugovor, najpogostejši izredni pravni sredstvi pa sta revizija in zahteva za varstvo zakonitosti.

Več o tem

Alternativno reševanje sporov

Mediacija

Na sodišču potekajo tudi mediacije. Mediacija je prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov. V mediaciji stranki ob pomoči mediatorja (nevtralne osebe) poskušata doseči mirno rešitev spora.

Več o tem

Informacije za udeležence

Sodniki porotniki

Tudi v Sloveniji v nekaterih sodnih postopkih sodelujejo sodniki porotniki.

Več o tem

Za priče

Kot priča ste poklicani na sodišče, da poveste, kar veste o določenem dogodku, in s tem sodišču pomagate pri reševanju določene zadeve.

Več o tem

Za oškodovance

Če je bilo s kaznivim dejanjem kršena ali ogrožena vaša osebnostna ali premoženjska pravica, boste na sodišče vabljeni, da poveste, kar veste o dogodku. S tem boste sodišču pomagali pri odločitvi o odgovornosti obdolženca za očitano kaznivo dejanje in morebitni kazenski sankciji.

Več o tem

Pravice oškodovancev v sodnih postopkih

Informacije o pravicah oseb, ki so bile s kaznivim dejanjem oškodovane.

Več o tem

Pravice oškodovancev, ki potrebujejo posebno zaščito

Nekateri oškodovanci zaradi svoje ranljivosti, posebnosti kaznivega dejanja ali drugih okoliščin potrebujejo posebno zaščito. . Individualno oceno za oškodovanca bosta opravila policija ali državno tožilstvo. Sodišče lahko sprejme dodatne ukrepe za zaščito tistih, ki v sodnem postopku potrebujejo posebno varstvo osebnostne celovitosti.

Več o tem

Brezplačna pravna pomoč

Če stranki materialni položaj ne omogoča, da bi pokrila sodne stroške ter stroške odvetnika, ji sodišče pomaga urediti brezplačno pravno pomoč.

Več o tem

Elektronske sodne dražbe

S 1. 2. 2021 je začel delovati portal sodnedrazbe.si, kjer so na enem mestu objavljene vse aktualne dražbe slovenskih sodišč.

Več o tem

Going to court in Slovenia

Here is some basic information for foreigners who are involved in proceedings before Slovenian courts.

More

In tribunale in Slovenia

Informazioni essenziali per gli stranieri che sono coinvolti in procedimenti davanti ai tribunali sloveni.

Vai

Bíróságra Szlovéniában

Itt van néhány alapvető információ a szlovén bíróságok előtt folyó eljárásban részt vevő külföldiek számára.

Több

Gluhi in slepi v sodnih postopkih

Gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne osebe so zaradi specifičnih potreb na sodiščih deležne posebnih pravic glede uporabe jezika. Sodni postopek imajo pravico spremljati s pomočjo tolmača za znakovni jezik, s čimer jim je omogočeno enakopravno sodelovanje v postopkih.

Več o tem

Otroci na sodišču

Udeleženost v sodnih postopkih, tudi v vlogi priče, lahko marsikomu povzroča nelagodje. Najbolj izpostavljena kategorija prebivalstva so pri tem ravno otroci. Zaradi njihove občutljivosti in ranljivosti je nujno, da se morebitni negativni vplivi postopka na razvoj otroka čimbolj zmanjšajo.

Več o tem

Sodna stavba

Sodišče posluje v prostorih, ki jih imenujemo sodna stavba.

Več o tem