Na sodišču kot priča

Kot priča ste poklicani na sodišče, da poveste, kar vam je znano o določenem dogodku, in s tem sodišču pomagate pri reševanju določene zadeve.

O pričanju

Zaslišanje prič je le eden od možnih dokazov v vsakem sodnem postopku (poleg pregleda dokumentov, fotografij, izvedenskih mnenj, ogleda kraja dogodka itd.). S pričanjem lahko pomagate sodišču, da odloči v določeni zadevi.

Zaslišani ste lahko v različnih sodnih postopkih (npr. kazenski, civilni, upravni). Kot priča boste vprašani o dejstvih in okoliščinah, ki ste jih kot priča zaznali s svojimi čutili.

Če boste kdaj vabljeni na sodišče kot priča, bo to zato, da poveste nekaj o konkretnih dogodkih. Cilj pričanja je torej, da poveste, kar se je dejansko zgodilo, in ne, kar mislite o določeni zadevi – zaključke na podlagi ugotovljenih dejstev namreč naredi sodnik.

Na sodišče kot priča - civilni postopek


Oglejte si posnetek

Animacija s slovenskimi podnapisi

 

Na sodišče kot priča - kazenski postopek

Oglejte si posnetek

Animacija s slovenskimi podnapisi

 

Na sodišču velja rek: "Priča pripoveduje iz lastnega." Morate torej povedati, kar ste sami zaznali, lahko pa poveste tudi, kar ste slišali od drugih, saj v našem pravnem sistemu to ni prepovedano.

Primer

Sodišče obravnava zadevo v zvezi s prometno nesrečo. Vid je videl, da je bil v nesreči udeležen avto modre barve, a ni videl znamke ali registrske številke avtomobila. Kasneje mu je soseda povedala, da v nesreči ni bil udeležen avto, temveč kombi. Vid na sodišču pove, da je videl moder avto, da ne ve za znamko ali registrsko številko, da pa je od sosede kasneje slišal, da naj bi šlo za kombi in ne avto.

Udeleženci zaslišanja


Zaslišanje prič najpogosteje poteka v sklopu glavne obravnave, v kazenskih postopkih pa tudi pred obravnavo (npr. v fazi priskave).

Priča je oseba, ki bo izpovedala o vseh okoliščinah določene zadeve, ki so ji znane.

Sodnik je oseba, ki vodi postopek in odloča v njem. Vodi potek obravnave in priči lahko tudi zastavlja vprašanja.

Civilni in upravni postopki

Tožena stranka - oseba, ki vloži tožbo (v tožbi postavi svoj zahtevek).     
Tožeča stranka - oseba, ki je tožena (nanjo se zahtevek nanaša).

Kazenski postopki

Obdolženec v kazenskem postopku = oseba, ki ji je očitano kaznivo dejanje.     
Državni tožilec = oseba, ki obdolžencu očita kaznivo dejanje oziroma zastopa obtožbo. Državni tožilec je državni funkcionar.

Zastopniki

Odvetnik je pravnik, ki lahko nastopa v vlogi:

  • zagovornika (ko zagovarja obdolženca) ali
  • pooblaščenca (ko zastopa druge udeležence v postopku).

Sodni zapisnikar je oseba, ki piše zapisnik o dejanjih, ki so bila opravljena na naroku.

Protokol na sodišču

Obravnavo vodi sodnik, ki je oblečen v službeno oblačilo - črno togo. Poleg sodnika sedita v razpravni dvorani še sodnika porotnika (brez posebnega službenega oblačila) ter sodni zapisnikar, ki piše zapisnik o obravnavi.

Toga je posebno vrhnje oblačilo in je naslednjih barv: za sodnika črne, za odvetnika vijolične, za državnega tožilca sive in za državnega odvetnika zelene barve.

Za obisk sodišča se primerno oblecite in uredite. Do sodnika, sodnega osebja in ostalih udeležencev postopka se vedite primerno in upoštevajte bonton. Več o poteku obravnave lahko preberete tukaj.

Vabilo

V primeru, da ste vabljeni kot priča, ste se dolžni vabilu odzvati. To velja tudi v primeru, če mislite, da ne veste ničesar o zadevi, zaradi katere ste vabljeni na sodišče.

Večina prič je v posamezni zadevi zaslišana le enkrat.

V vabilu je navedeno, na katero sodišče morate priti, katerega dne in ob kateri uri, navedena pa je tudi številka, pod katero se zadeva vodi (opravilna številka zadeve).

V primeru, da se vabilu zaradi hujše bolezni ali kakšnega drugega nujnega dogodka ne morete odzvati, morate o tem nemudoma obvestiti sodišče in navesti razlog za zadržek. To lahko storite samo v izjemnih primerih, ko na sodišče res ne morete priti.
Takrat lahko pokličete na sodišče in vprašate za ustrezen vpisnik (glede na vrsto zadeve – povejte opravilno število zadeve).

Na sodišče morate poslati tudi dokazila o razlogih za odsotnost (npr. zdravniško spričevalo). Če sodnik presodi, da vaša odsotnost ni utemeljena, lahko odredi policiji, da vas prisilno privede, lahko pa vas tudi denarno kaznuje.

Prisilna privedba pomeni, da pričo pride na dom ali v službo iskat policija in jo odvede na sodišče.

Če sodišče opravičilo sprejme, lahko vseeno opravi narok ter vas povabi na naslednji narok, lahko pa narok tudi prestavi. O tem boste obveščeni z novim vabilom.

Primer

Vid je vabljen na narok, vendar en dan prej doživi prometno nesrečo in je hospitaliziran. Vid prosi ženo, naj pokliče na sodišče in ga opraviči. Vid mora poslati na sodišče obrazec, ki ga potrdi zdravnik. Vid kasneje prejme novo vabilo na narok.

Pričanje je zakonska dolžnost vsakega posameznika, zato se je vsak dolžan odzvati vabilu na pričanje. Na sodišču mora priča odgovarjati na vprašanja – ne odkloniti odgovora (razen v zakonsko določenih izjemah) in govoriti resnico, na kar jo sodnik posebej opozori.

V civilnih postopkih lahko stranke sodišču predložijo pisne izjave prič, v primeru, da je potrebno zaslišanje priče, pa mora priča vseeno priti na sodišče.

Priprava na pričanje

Če gre za kazenski postopek, bo v vabilu navedeno ime obdolžene osebe in katero kaznivo dejanje se tej osebi očita. Po prejemu takega vabila premislite, če navedeno osebo poznate, ali se morda spomnite, da bi vas že poklicala policija in vas o tej osebi ali kakšnem, z obdolženo osebo povezanem dogodku, spraševala. Osvežite spomin na dogodek in pripravite morebitno dokumentacijo.

Če ste hkrati tudi oškodovanec, razmislite, ali boste uveljavljali premoženjskopravni zahtevek zoper obdolženega. Če ga boste, pripravite potrebne podatke in gradivo (račune, ponudbe, dokazila o nakazilih ipd.), da boste lahko jasno navedli višino škode, ki vam je bila prizadejana in za katero želite, da vam jo obdolženi povrne. Več o tem.

Če gre za drug postopek, bo v vabilu navedeno ime strank postopka. Po prejemu takega vabila premislite, če navedene osebe poznate, ali se morda spomnite, da bi vas kdo o teh osebah ali kakšnem dogodku, povezanem s temi osebami, spraševal. Osvežite spomin na dogodek in pripravite morebitno dokumentacijo.

Če vam podatki na vabilu ne zadostujejo, lahko pokličete na sodišče, kjer boste dobili podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Ko stopite v stik s sodiščem, povejte osnovne informacije o zadevi, npr., da ste vabljeni kot priča v postopku in kdaj, opr. št. zadeve.

Kako na sodišče

Na dan vašega zaslišanja se na pot odpravite dovolj zgodaj, da ne boste zamudili zaradi vremenskih ali prometnih razmer. Na sodišče pridite dostojno oblečeni, ne zakrivajte si obraza oz. ne pokrivajte glave. Ni primerno, da se pred sodnikom pojavite s sončnimi očali na obrazu, kapo ali klobukom na glavi, prav tako niso primerne kratke hlače, bluze z globokim izrezom ali natikači. Na zaslišanje pridite siti, saj prigrizki ali pijača med obravnavo niso dovoljeni.

Nekaj časa vam bo vzel tudi varnostni pregled na glavnem vhodu, ki je podoben pregledom na letališčih, zato bodite pripravljeni, če boste morali sneti pas ipd. Varnostniku boste morali zaradi nemotenega poteka postopka izročiti mobilni telefon - uporaba slednjega namreč ni dovoljena. Medtem ko boste na sodišču, bo mobilni telefon shranjen pri varnostnikih oz. pravosodnih policistih, vam pa bodo izročili potrdilo ali ključ omarice.

Po varnostnem pregledu lahko varnostnika vprašate za pot do vaše sodne dvorane oziroma prostora, kjer se odvija pričanje, ali pa si pri orientaciji pomagate z zidnimi oznakami in številkami ter napisi pred prostori.

Ko pridete pred sodno dvorano oziroma do prostora, kjer se odvija pričanje, tam počakate, da vas povabijo v dvorano.

Invalidi in osebe s posebnimi potrebami imajo pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku. Več o tem. O svojih potrebah naj po prejemu vabila čim prej obvestijo sodišče.

Zaslišanje

Med zaslišanjem boste ustno odgovarjali na zastavljena vprašanja. Na obravnavi so običajno prisotni sodnik, stranke postopka in odvetniki (lahko pa tudi drugi - npr. priče, ki so že bile zaslišane, posamezniki, ki lahko obravnavo spremljajo kot javnost).

Sodnikova naloga je, da je nepristranski in neodvisen, da varuje pravice vseh udeleženih v postopku ter da vodi postopek na udeležencem razumljiv način.

Med pričanjem ste dolžni govoriti resnico in ničesar zamolčati. Krivo pričanje je namreč kaznivo dejanje.

Na zaslišanju je lahko prisoten vaš pooblaščenec, če ste v kazenskem postopku vabljeni kot oškodovanec. Vendar pa morate na vprašanja odgovarjati sami osebno.

Najprej boste morali povedati svoje osebne podatke in vaše razmerje do strank.

Nato bodo sodnik, stranke ali odvetniki (kot pooblaščenci ali zagovorniki) postavljali vprašanja. Namen vaših odgovorov je, da se ugotovijo dejstva in okoliščine dogodkov, oziroma preizkusijo, dopolnijo in razjasnijo trditve, ki so jih postavile stranke.

Vaša naloga je, da poveste vse o dejstvih, o katerih pričate, in o tem, kako ste izvedeli za ta dejstva.

Nekaj nasvetov za čim bolj učinkovito in prijetno izkušnjo pričanja:

  • če kakšnega odgovora ne veste, povejte tisto, kar ste doživeli, in toliko, kot veste, oziroma pojasnite, če se česa ne spomnite;
  • če vprašanja ne razumete, zaprosite za ponovitev vprašanja ali dodatno pojasnilo;
  • če se isto vprašanje ponovi večkrat (v isti ali podobni obliki), nanj vseeno odgovorite;
  • ne razburjajte se in ostanite mirni;
  • če se slabo počutite in bi želeli kratek predah, za to zaprosite sodnika.

Kot priča smete odreči odgovor na posamezna vprašanja, če imate za to tehtne razloge. Zlasti to velja, če bi s svojim odgovorom na takšna vprašanja spravili v hudo sramoto, precejšnjo premoženjsko škodo ali pa v kazenski pregon sebe ali svoje bližnje sorodnike.

Ko je priča zaslišana, je njena vloga v postopku končana in praviloma ne bo obveščena o zaključku postopka. Oškodovanec lahko po zaslišanju na sodišču pregleduje spis.

Odhod s sodišča

Ko je priča zaslišana, lahko priča ostane v dvorani do konca obravnave ali pa zapusti sodišče.

Vaša varnost

Če imate kakršnekoli zadržke glede pričanja (npr. da v prisotnosti obdolženca ne morete povedati vsega, kar bi želeli), pa tudi, če se na sodišču ne počutite varno, takoj obvestite sodnika (na hodniku pa sodno osebje, npr. na vpisniku ali varnostnika), ki se bo po potrebi odločil za dodatne varnostne ukrepe.

Trajanje in stroški

Trajanje

Zaslišanje prič navadno traja, dokler ne poveste vsega in odgovorite na vprašanja. To je odvisno od tega, o čem pričate in koliko vprašanj imajo stranke ter sodišče - od 5 min do več kot 1 uro.
Najpogosteje je treba sodišče obiskati le enkrat. Če na naroku, na katerega ste bili povabljeni, niste prišli na vrsto, boste vabljeni na naslednjega.

Stroški

Kot priča imate pravico do:

  • povračila potnih stroškov,
  • povračila izgubljenega zaslužka (sodišče izda potrdilo za delodajalca).

Povračilo morate zahtevati takoj po koncu zaslišanja.

V kazenskem postopku se stroški plačajo iz sredstev sodišča, v civilnem pa jih sodišče naloži v plačilo stranki, ki je zahtevala zaslišanje priče.

Primer

Stranka za pričo predlaga Vida, ki na zaslišanje prileti iz druge države. Ker je Vid zahteval povrnitev potnih stroškov, sodišče naloži stranki, da Vidu povrne stroške letalske karte.

Zloženka o pričanju na sodišču

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.