Glavna obravnava

Sodišče zadevo s strankami vsebinsko obravnava na enem ali več narokih, ki skupaj tvorijo glavno obravnavo.

O glavni obravnavi

Sodnik na razpisano glavno obravnavo povabi stranke postopka, ki morajo biti praviloma navzoče ves čas glavne obravnave. Poleg njih pa lahko za potrebe dokazovanja, ki je pomemben del glavne obravnave, sodnik povabi še priče in izvedence.

Invalidi in osebe s posebnimi potrebami imajo pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku. O svojih potrebah naj po prejemu vabila čim prej obvestijo sodišče.

Vabilu na obravnavo ste se dolžni odzvati. Navzočnost strank v civilnih postopkih pa ni obvezna, razen na prvem naroku za glavno obravnavo.

Udeleženci

Stranke postopka

Postopki med zasebnimi strankami - pravne in fizične osebe

Tožeča stranka = oseba, ki vloži tožbo (v tožbi postavi svoj zahtevek).

Tožena stranka = oseba, ki je tožena (nanjo se zahtevek nanaša).

V določenih postopkih namesto tožeče in tožene stranke nastopajo predlagatelj in nasprotni udeleženec (npr. nepravdni postopki, zemljiška knjiga).

Kazenske in prekrškovne zadeve

Obdolženec = oseba, ki ji je očitano kaznivo dejanje (v določenih fazah postopka osumljenec, obdolženec, obtoženec).

Storilec = oseba, ki ji je očitan prekršek.

Državni tožilec = oseba, ki obdolžencu očita kaznivo dejanje oziroma zastopa obtožbo. Državni tožilec je državni funkcionar.

Ostali udeleženci

Sodnik = oseba, ki vodi obravnavo. Sodnik je državni funkcionar, ki vodi postopek in odloča v zadevi.

V določenih postopkih sodišče odloča v senatu treh ali petih sodnikov (poklicni sodniki in sodniki porotniki).

Sodni zapisnikar = uslužbenec sodišča, ki piše zapisnik na obravnavi.

Pooblaščenec = oseba, ki zastopa stranko. Stranke lahko za zastopanje pooblastijo odvetnika, v določenih primerih pa tudi drugo osebo.

Zagovornik obdolženca = oseba, ki brani obdolženca, praviloma odvetnik.

Priče, izvedenci = osebe, ki so vabljene na obravnavno, zato ker bodo lahko kaj povedale o zadevi.

Javnost = obravnavam na sodišču lahko prisostvuje kdorkoli, razen če javnost ni izključena.


Ko dobite vabilo s sodišča, se nanj odzovite. Sodišče potrebuje vašo udeležbo v postopku, da bi ga lahko uspešno izpeljalo.

Na narok pridite pravočasno. Ob prihodu na sodišče na dan obravnave imejte s seboj vabilo. Pri glavnem vhodu morate najprej opraviti varnostni pregled. Nato se odpravite pred razpravno dvorano, kjer počakate, da zapisnikar najavi začetek naroka v vaši zadevi in vas povabi v dvorano.

Če imate opravičljiv razlog, da na narok ne pridete (npr. nenadoma hudo zbolite ali se poškodujete), morate to takoj sporočiti sodišču, najbolje po telefonu.

Če vabljeni sodnih pisanj ne bi prevzemal, lahko sodnik vroča tudi s pomočjo pooblaščenega vročevalca, ki vabljenega poišče in mu vroči pisanje. Sodnik pa lahko ob tem vabljenemu naloži stroške vročevalca.

Opravičeni izostanki

V primeru, da se vabilu zaradi hujše bolezni ali kakšnega drugega nujnega dogodka ne morete odzvati, morate o tem nemudoma obvestiti sodišče in navesti razlog za zadržek. To lahko storite samo v izjemnih primerih, ko na sodišče res ne morete priti. 

Takrat lahko pokličete na sodišče in vprašate za ustrezen vpisnik (glede na vrsto zadeve – povejte opravilno število zadeve).

Na sodišče morate poslati tudi dokazila o razlogih za odsotnost (npr. zdravniško spričevalo). Če sodnik presodi, da vaša odsotnost ni utemeljena, lahko odredi policiji, da vas prisilno privede, lahko pa vas tudi denarno kaznuje.

Prisilna privedba pomeni, da udeleženca pride na dom ali v službo iskat policija in ga odvede na sodišče.

Če sodišče opravičilo sprejme, lahko vseeno opravi narok ter vas povabi na naslednji narok, lahko pa narok tudi prestavi. O tem boste obveščeni z novim vabilom. 

Primer

Vid je vabljen na narok, vendar en dan prej doživi prometno nesrečo in je hospitaliziran. Vid prosi ženo, naj pokliče na sodišče in ga opraviči. Vid mora poslati na sodišče obrazec, ki ga potrdi zdravnik. Vid kasneje prejme novo vabilo na narok.

Vloga sodišča

Sodišče v postopku odloča v spornih pravnih razmerjih med strankama oziroma o obtožbah zoper stranko. 

Glavna obravnava je le del postopka. Ta se začne s prejemom vloge (npr. tožbe, obtožnice), sledi vročanje vlog drugi stranki, morebitne nadaljnje vloge strank in druga procesna dejanja. 

Ko je zadeva zrela za obravnavno, sodnik razpiše narok za glavno obravnavo. Na njem lahko stranke predstavijo svoje videnje spora (katera dejstva in kateri pravni predpisi so pomembni), sodišče pa izvede dokaze (npr. prebere listine, zasliši priče in izvedence, opravi ogled dogodka ipd.).

Ko sodišče presodi, da je zadeva zrela za odločitev, o njej odloči. Odločitev (npr. sodbo) sodišče razglasi na (zadnjem) naroku. V določenih primerih, praviloma gre za zahtevnejše zadeve, sodišče sodbe ne razglasi, temveč le-ta izide pisno.

Kako poteka

Prihod na sodišče

Na dan obravnave je na spletni strani sodišč smiselno preveriti razpored obravnav. 

Na dan vašega zaslišanja se na pot odpravite dovolj zgodaj, da ne boste zamudili zaradi vremenskih ali prometnih razmer. Na sodišče pridite dostojno oblečeni, ne zakrivajte si obraza oz. ne pokrivajte glave. Ni primerno, da se pred sodnikom pojavite s sončnimi očali na obrazu, kapo ali klobukom na glavi, prav tako niso primerne kratke hlače, bluze z globokim izrezom ali natikači. Na sodišče pridite siti, saj prigrizki ali pijača med obravnavo niso dovoljeni.

Nekaj časa vam bo vzel tudi varnostni pregled na glavnem vhodu, ki je podoben pregledom na letališčih, zato bodite pripravljeni, če boste morali sneti pas ipd. Varnostniku boste morali zaradi nemotenega poteka postopka izročiti mobilni telefon, uporaba slednjega namreč ni dovoljena. Medtem ko boste na sodišču, bo telefon shranjen pri varnostnikih oziroma pravosodnih policistih, vam pa bodo izročili potrdilo ali ključ omarice.

Ob prihodu na sodišče na dan obravnave imejte s seboj vabilo. Po varnostnem pregledu lahko varnostnika vprašate za pot do vaše sodne dvorane oziroma prostora, kjer se odvija pričanje, ali pa si pri orientaciji pomagate z zidnimi oznakami in številkami ter napisi pred prostori. Ko pridete pred sodno dvorano, tam počakate, da okličejo zadevo (sodni zapisnikar pove, katera obravnava se začenja, kdo so stranke ipd.). 

Narok

Glavna obravnava sestoji iz enega ali več narokov za glavno obravnavo, odvisno od tega, koliko je potrebno, da se izvedejo vsi dokazi oziroma ugotovijo vsa relevantna dejstva in se o zadevi lahko odloči.

Stranke sedijo levo in desno od sodniškega pulta, priče in javnost (v kazenskem postopku pa tudi obdolženi) pa na klopeh za govorniškim pultom, ki je nasproti sodnika.

Obravnavo vodi sodnik, ki je oblečen v službeno oblačilo - črno togo. Poleg sodnika sedi v razpravni dvorani še sodni zapisnikar, ki piše zapisnik o obravnavi. Pri nekaterih postopkih (kazenski, delovni in socialni spor) sedita v razpravni dvorani še sodnika porotnika (brez posebnega službenega oblačila).

Toga je posebno vrhnje oblačilo in je naslednjih barv: za sodnika črne, za odvetnika vijolične, za državnega tožilca sive in za državnega odvetnika zelene barve.

Za obisk sodišča se primerno oblecite in uredite. Do sodnika, sodnega osebja in ostalih udeležencev postopka se vedite primerno in upoštevajte bonton.

Na predobravnavnem naroku (kazenski postopek) oziroma pripravljalnem naroku (civilni postopki) se sodišče s strankami pogovarja o poteku nadaljnjega postopka. 

Temu sledi prvi narok (in morebitni naslednji naroki) za glavno obravnavo. Na začetku sodišče razglasi predmet obravnavanja in preveri prisotnost vabljenih. 

Obravnava se začne z besedo strank (najprej tožeča stranka, nato tožena stranka, v kazenskem postopku pa predstavitev obtožnice in zagovor obdolženca), ki ji sledi izvajanje dokazov (branje listin, zaslišanje prič, izvedencev, ogled kraja).

Ko sodnik presodi, da je izvedel vse relevantne dokaze in ima torej dovolj podatkov za odločitev v zadevi, sledi zaključek obravnave. 

Na koncu glavne obravnave sodišče izreče sodbo, s katero odloči o pravicah in obveznostih oziroma o obtožbah. 


Če med obravnavo potrebujete vodo ali obisk toaletnih prostorov, dvignite roko in počakajte na dovoljenje sodnika. Upoštevajte, da je obravnava resen postopek, ki odloča o usodi ljudi, in je stresen postopek, kjer se hitro pojavi potenje, zato je dobro, da pred obravnavo poskrbite tudi za telesno higieno.

Zaslišanje

Sodišče bo na obravnavi lahko zaslišalo več udeležencev. Ko ste zaslišani, stopite pred govorniški pult. Govorite jasno in razločno.

Zaslišanje je lahko neprijetno, ker vas bo sodnik povprašal po vaših osebnih podatkih, ki jih bodo slišale tudi stranke, vendar je to v postopku obvezno. Dobro je, da si pred zaslišanjem osvežite spomin na dogodke, o katerih poteka zaslišanje.

V postopkih med zasebnimi strankami zaslišanje strank ni nujno, v kazenskem postopku pa obdolženemu ni treba odgovarjati na vprašanja. 

Ob koncu naroka lahko zaprosite sodnika tudi za potrdilo o navzočnosti na sodišču za svojega delodajalca in priglasite tudi potne stroške (v višini javnega prevoza). Pričam potne stroške v kazenskih postopkih na podlagi potrdila sodnika izplačajo na blagajni sodišča, v civilnih postopkih pa jih mora plačati tista stranka, ki je predlagala zaslišanje priče. 

Če vas je prisilno privedla policija, vam ne pripadajo potni stroški, temveč morate povrniti stroške, ki jih je imela policija z vašo privedbo.

Zaključek naroka in obravnave

Po koncu naroka lahko stranke in ostali udeleženci zapustijo sodišče. Če sodišče razpiše naslednji narok, to strankam sporoči že tekom obravnave ali pa bodo prejele posebno vabilo.

Ko pa se po koncu glavne obravnave razglasi sodba, med njenim izrekom prav vsi v dvorani stojijo. Sodbo prebere sodnik oziroma predsednik senata.

Javna dražba

V nekaterih postopkih lahko sodišče izvede tudi dražbo. Na dražbenem naroku se najpogosteje prodajajo nepremičnine. V primeru, da gre za tržno zanimiv predmet prodaje (npr. stanovanja, parkirni prostori), je lahko na naroku prisotno večje število dražiteljev. Ti morajo imeti s seboj osebni dokument in potrdilo o vplačani varščini (ter številko računa, na katerega se jim varščina vrne). Na dražbenem naroku dražitelji višajo ceno – narok se zaključi, ko je dana najvišja ponudba. 

Trajanje in stroški

Posamezen narok je lahko zelo kratek, lahko pa traja tudi več ur. Sodišče bo o zadevi odločilo na enem ali več narokih.

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.