Animacije v slovenskem jeziku

Za lažje razumevanje in predstavitev sodnih postopkov si lahko ogledate spodaj prikazane animacije, ki na preprost način povzamejo vsebino določenega postopka oziroma njegove bistvene elemente ali faze. Animacije so na voljo tudi v italijanskem, madžarskem, angleškem in slovenskem znakovnem jeziku.

Jeziki

Animacije so na voljo tudi v italijanskem, madžarskem, angleškem in slovenskem znakovnem jeziku.

Splošno o sodstvu

V Sloveniji je oblast razdeljena na tri veje, ki zagotavljajo delovanje države in z ustaljenimi mehanizmi nadzorujejo druga drugo. Glavni namen te ureditve je zagotovitev medsebojne neodvisnosti, medsebojnega ravnovesja ter onemogočanje zlorab.

Preberite več

Priča - civilni postopek

Kot priča ste poklicani na sodišče, da poveste, kar vam je znano o določenem dogodku, in s tem sodišču pomagate pri reševanju določene zadeve.

Preberite več

Predstavitev sodišča, sodne dvorane in sobe za zaslišanje

Sodišče posluje v prostorih, ki jih imenujemo sodna stavba. Glavne obravnave in zaslišanja se praviloma izvajajo v razpravnih dvoranah. Otroke kot posebej ranljive udeležence postopka se lahko zasliši v posebej prilagojenih sobah za zaslišanje.

Preberite več

Brezplačna pravna pomoč

Če vam materialni položaj ne omogoča, da plačate sodne stroške ter stroške odvetnika, ste lahko upravičeni do brezplačne pravne pomoči. To pomeni, da država iz proračuna začasno založi stroške vašega sodnega postopka.

Preberite več

Mediacija

Mediacija je prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov. V mediaciji stranki ob pomoči mediatorja (nevtralne osebe) poskušata doseči mirno rešitev spora.

Preberite več

Kazenski postopek

Namen kazenskega postopka je storilcu izreči primerno sankcijo za kaznivo dejanje, če ga je storil, je zanj kazensko odgovoren ter mu je to dokazano.

Preberite več

Prekrški

Sodišče v prekrškovnem postopku odloča o odgovornosti za prekršek ter izreku sankcije, zahtevah za sodno varstvo zoper odločbe, izdane v postopku o prekršku, ki jih izdajo prekrškovni organi, prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, določitvi nadomestnega zapora ter opravi nalog v splošno korist namesto izvršitve globe in stroškov postopka.

Preberite več

Pravdni postopek

V pravdnem postopku sodišče odloča o sporih med strankami. Sporna vprašanja se lahko dotikajo različnih področij: plačilo odškodnine, plačilo obveznosti po pogodbi, izročitev stvari, izselitev, lastništvo nepremičnine itd.

Preberite več

Otrok na sodišču

Udeleženost v sodnih postopkih, tudi v vlogi priče, lahko marsikomu povzroča nelagodje. Najbolj izpostavljena kategorija prebivalstva so pri tem ravno otroci. Zaradi njihove občutljivosti in ranljivosti je nujno, da se morebitni negativni vplivi postopka na razvoj otroka čimbolj zmanjšajo.

Preberite več

Družinski postopki

Vprašanja, povezana z zakonsko zvezo, otroki, družino, varstvom koristi otroka in ukrepe, povezane s preprečevanjem nasilja v družini, sodišče obravnava v posebnem postopku.

Preberite več

Zapuščinski postopek

V zapuščinskem postopku sodišče ugotovi, kdo so pokojnikovi dediči, katero premoženje sestavlja njegovo zapuščino in katere dele zapuščine prejmejo dediči in druge osebe.

Preberite več

Skrbništvo za odrasle

Namen postopka je zaščititi osebe, ki same brez škode zase niso sposobne poskrbeti za svoje premoženjske pravice ter koristi.

Preberite več

Izvršba

Ko vam nekdo ne želi prostovoljno plačati dolga ali izpolniti drugih obveznosti, lahko to izterjate po sodni poti – z izvršbo.

Preberite več

Izvršba na nepremičnine

Upnik lahko v izvršilnem predlogu ali kasneje kot novo izvršilno sredstvo predlaga izvršbo na dolžnikovo nepremičnino.

Preberite več

Vpis v zemljiško knjigo

V tem postopku sodišče odloča o vpisu pravic na nepremičninah v zemljiško knjigo. Pri tem upošteva stanje v času prejema predloga in listine, ki so priložene predlogu za vpis v ZK.

ZK = okrajšava za zemljiško knjigo

Preberite več

Delovni spor

Cilj individualnega delovnega spora je skozi sodni postopek rešiti spor med delavcem in delodajalcem.

Preberite več

Osebni stečaj in odpust obveznosti

Osebni stečaj je postopek t. i. generalne izvršbe nad dolžnikovim premoženjem. Glavni cilj postopka osebnega stečaja je, da se v njem proda vse dolžnikovo premoženje, ki ga je dovoljeno prodati. Proda se premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku postopka, kot tudi tisto, ki ga pridobi med samim postopkom (stečajna masa). Iz tako dobljenih sredstev se v enakih deležih poplačajo upniki. V delu obveznosti, kjer upnikov ni mogoče poplačati, lahko dolžnik doseže odpust obveznosti.

Preberite več

O avtorjih

Animacije o sodstvu in sodnih postopkih so nastajale v obdobju od 2018 do 2023.

Na strani Vrhovnega sodišča so za vodenje projekta in vsebinska vprašanja skrbeli člani projektne skupine Postopkovna pravičnost: mag. Jaša Vrabec (vodja skupine), Nina Planinšek, Irena Primožič in Tine Stegovec. Posebna zahvala pa gre tudi sodnikom in sodnemu osebju sodišč vseh stopenj, ki so sodelovali pri pripravi in pregledu animacij.

Za scenarij, grafiko in animacijo sta poskrbeli ekipi zunanjih izvajalcev:

Renderspace d.o.o.

 • Žiga Vraničar (vodja projekta)
 • Julija Somrak (scenarij)
 • Rok Klemenčič (grafika, animacija)

Animacije:

 • Slovensko sodstvo na kratko
 • Na sodišču kot priča – kazenski postopek
 • Na sodišču kot priča – civilni postopek

Ideaz d.o.o.

 • Katja Kotnik (vodja projekta, scenarij)
 • Katja Špoljar (scenarij)
 • Dea Biličič (grafika, animacija)

Animacije:

 • Pravdni postopek
 • Družinski postopki
 • Zapuščinski postopek
 • Brezplačna pravna pomoč
 • Vpis v zemljiško knjigo
 • Delovni spor
 • Osebni stečaj
 • Prekrški
 • Kazenski postopek
 • Izvršba

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.