Brezplačna pravna pomoč

Če vam materialni položaj ne omogoča, da plačate sodne stroške ter stroške odvetnika, ste lahko upravičeni do brezplačne pravne pomoči. To pomeni, da država iz proračuna začasno založi stroške vašega sodnega postopka.

O brezplačni pravni pomoči

Do brezplačne pravne pomoči ste upravičeni, če vaš mesečni dohodek oziroma povprečni mesečni dohodek na člana vaše družine ne presega 2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka. V tem primeru ste lahko upravičeni do celotnega ali delnega pokritja stroškov za pravno pomoč in oprostitve plačila stroškov sodnega postopka.

Veljavni znesek osnovnega minimalnega dohodka od marca 2024 dalje je 484,88 EUR. 

Vir

Vlogo za brezplačno pravno pomoč morate vložiti za vsako zadevo (vsak sodni postopek) posebej ter označiti, ali uveljavljate kritje stroškov pravne pomoči (odvetnika) in/ali stroškov sodnega postopka.

Čemu služi

Najpogosteje se brezplačna pravna pomoč dodeli za pravno svetovanje pri odvetniku, zastopanje po odvetniku pred sodiščem, kot oprostitev plačila stroškov postopka (npr. plačilo predujma za izvedenca ali plačilo izvršitelja) ali stroškov, ki nastanejo ob sklenitvi izvensodne poravnave.

Če vam je dodeljena brezplačna pravna pomoč, vam za storitve, določene z odločbo o dodelitvi BPP, odvetnik ne sme izstaviti računa, saj je plačan iz proračuna Republike Slovenije.

Ali ste vedeli, da ste lahko upravičeni do oprostitve plačila sodne takse? Če vam je dodeljena brezplačna pravna pomoč, ste lahko upravičeni do oprostitve plačila celotne sodne takse. To morate predlagati sodišču, ki vodi postopek, ko dobite prvi nalog za plačilo sodne takse (ali že prej). Predlogu za oprostitev takse priložite odločbo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči. 

Plačila sodne takse ste lahko oproščeni tudi, če niste vložili prošnje za brezplačno pravno pomoč – v tem primeru morate hkrati s predlogom za oprostitev sodne takse izpolniti še obrazec, na podlagi katerega sodišče ugotavlja vaše materialno stanje. 

Pomoč odvetnika

Pogoji za pridobitev

Za pridobitev morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Vaš mesečni dohodek oziroma dohodek na člana vaše družine ne sme presegati minimalnega dohodka

  Upoštevajo se neto plača, otroški dodatek, prejeta preživnina, denarno nadomestilo, dediščina, darilo, odpravnina, odškodnina, plačilo za študentsko delo itd. Dohodki se med seboj seštevajo. Npr. Vidova neto plača znaša 700 EUR. V družini so še brezposelna žena in mladoletni otrok. Znesek 700 EUR delimo s 3 (število družinskih članov). Ker je dobljeni znesek 233,33 EUR nižji od 930,68 EUR (2 x minimalni dohodek), je Vid lahko upravičen do BPP.

 2. Vaše premoženje oziroma premoženje družine ne sme presegati določenega zneska - 22.336,32 EUR.

  Upoštevajo se nepremičnine (razen stanovanja, v katerem živite, do določenega zneska), osebna in druga vozila, vodna plovila, lastniški deleži v gospodarski družbi, vrednostni papirji, prihranki ter drugo premično premoženje itd. Npr. Vid je glede na višino mesečnega dohodka upravičen do BPP, vendar je podedoval družinsko posest v vrednosti 200.000 EUR (po oceni GURS-a), na katero je zelo navezan. Vidovo premoženje torej presega znesek 22.336,32 EUR, zato ni upravičen do BPP.

 3. Druge okoliščine

  Sodišče bo preverilo tudi vašo zadevo oziroma možnosti za uspeh v postopku. Pri tem se upoštevajo tudi okoliščine in dejstva o zadevi, za katero vlagate prošnjo za brezplačno pravno pomoč. Predvsem velja, da mora biti zahteva smiselna (zadeva ni očitno nerazumna) oz. mora biti vsaj verjetno, da bo prosilec z zahtevo uspel. 

V letu 2023 je bilo odobrenih 70% vlog za BPP.

Kako jo pridobite

Prošnjo za brezplačno pravno pomoč lahko vložite le v pisni obliki. Za pridobitev brezplačne pravne pomoči uporabite spodnja obrazca:

Obrazec natisnete in pridobite podatke, ki jih zahteva. Dodate mu priloge (listine v zvezi z zadevo, za katero potrebujete BPP). Vse skupaj pošljete po pošti na naslov sodišča ali oddate osebno na vložišču okrožnega, delovnega (in socialnega) ali upravnega sodišča, vsak delavnik od 8.00 do 16.00.

Če imate težave pri izpolnjevanju, vam bodo zaposleni v Službi za brezplačno pravno pomoč pomagali pravilno izpolniti celotno vlogo. Dodelitev brezplačne pravne pomoči se presoja glede na vašo finančno situacijo in vsebino vaše zadeve oziroma postopka.

Preden vložite prošnjo za pridobitev brezplačne pravne pomoči, si lahko izberete odvetnika. Pri njem preverite, ali izvaja brezplačno pravno pomoč (ali BPP). Če ga ne izberete, ga določi služba po abecednem redu s seznama odvetnikov, ki izvajajo BPP.

Seznam odvetnikov, ki izvajajo BPP, pridobite na spletni strani Odvetniške zbornice Slovenije, v rubriki Zbori, med podatki o zboru za posamezno območje.

Postopek po korakih

ZAČNETE POSTOPEK ZA PRIDOBITEV BPP
 • Izpolnite obrazec za brezplačno pravno pomoč in ga vložite na okrožno sodišče (tudi za zadeve na okrajnem sodišču), delovno (in socialno) ali upravno sodišče – odvisno od vrste vaše zadeve. Prošnjo oddate na sodišče na območju, kjer imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

 • Sodišče pregleda vašo vlogo in vas pozove k morebitni dopolnitvi.

 • Služba za brezplačno pravno pomoč na sodišču preuči vašo vlogo in finančno stanje ter odloči, ali in v kolikšni meri ste do pravne pomoči upravičeni. Sodišče z odločbo odloči o dodelitvi BPP (ali ste do BPP upravičeni ali ne). 

 • Sodišče vam pošlje pisno odločbo.

Sklep postane pravnomočen

Brezplačna pravna pomoč je dodeljena ali ne.

  Če se ne strinjate z odločbo (sodišče je zavrnilo dodelitev BPP, pa menite, da vam pripada), lahko v 30 dneh vložite tožbo v upravnem sporu. Tožba se vloži na upravno sodišče.

  O stanju postopka (npr. ali sodišče še pridobiva dokazila, ali je treba vlogo dopolniti ipd.) se pozanimate po telefonu v času uradnih ur sodišča ali pa se osebno oglasite pri Službi za BPP.

  Kdaj jo je potrebno vrniti

  Brezplačno pravno pomoč morate vrniti, če ste v postopku uspeli in prejeli premoženje - včasih pa tudi, če niste uspeli in niste prejeli premoženja, vendar se je vaš materialni položaj po enem letu od pravnomočno zaključenega postopka toliko izboljšal, da ne bi več izpolnjevali materialnih kriterijev za dodelitev.

  Primer

  Vidu je bila dodeljena BPP za zastopanje v postopku med brezposelnostjo. Po 6 mesecih se je zaposlil, zato bo moral prejeto BPP vračati, če njegova neto plača presega finančne kriterije za dodelitev BPP. 

  Nikoli pa vam ni treba vrniti več, kot ste v postopku prejeli.

  Primer

  Vid je upravičen do BPP v postopku zaradi plačila odškodnine. Njegov odvetnik je za svoje storitve prejel plačilo 1.000 EUR. Vid je v postopku uspel in prejel odškodnino v znesku 1.100 EUR. Vid mora v proračun vrniti 1.000 EUR (stroški BPP). Če bi uspel in prejel 900 EUR, pa bi v proračun vrnil le 900 EUR.

  V primeru, ko ste sklenili poravnavo in v postopku uspeli ter prejeli premoženje (npr. denarna sredstva, nepremičnino), vrnete samo polovico izplačane brezplačne pravne pomoči. Vid se je v postopku z drugo stranko poravnal, tako da mu ta izplača ¾ od zahtevanih 5.000 EUR odškodnine. Njegov odvetnik je za svoje storitve prejel plačilo 1.000 EUR. Vid mora v proračun vrniti 500 EUR.

  Če plačila stroškov BPP ne zmorete vrniti v roku za plačilo, lahko sodišču, ki je odločalo o BPP, predlagate obročno plačilo. Sodišče praviloma ne more odpisati dolgov iz naslova izplačane BPP.

  Če zneska ne boste vrnili, bo sodišče predlagalo davčno izvršbo.

  Služba za brezplačno pravno pomoč

  Za dodeljevanje in urejanje zadev v povezavi z brezplačno pravno pomočjo skrbi Služba za pravno pomoč. Ta deluje na okrožnih (tudi za okrajna sodišča s področja okrožja), delovnih (in socialnem) ter na upravnem sodišču. 

  Zaposleni v Službi za brezplačno pravno pomoč vam nudijo pomoč pri vložitvi prošnje – izpolnjevanju obrazca za dodelitev brezplačne pravne pomoči, vendar ne nudijo pravnih nasvetov. Po dodelitvi BPP pa pravno svetovanje izvajajo odvetniki v svojih pisarnah.

  Službe za brezplačno pravno pomoč se nahajajo na spodnjih sodiščih:

  Okrožna sodišča

  Delovna sodišča

  Upravno sodišče

  Obiščete jih lahko v času uradnih ur:

  Prazna celica ODPIRALNI ČAS
  ponedeljek 9.00 - 12.00
  sreda 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.30
  petek 9.00 - 12.00

  Trajanje in stroški

  Trajanje

  Povprečno trajanje postopka v letu 2023 je bilo 0,8 meseca.

   

  Stroški

  Stroškov, ki so nastali pred dnevom vložitve in na dan vložitve prošnje, BPP ne krije. Je pa potrebno brezplačno pravno pomoč kdaj tudi vrniti.

  Primer

  Vid se dogovori z odvetnikom za zastopanje. Odvetnik 28. 5. vloži tožbo in na isti dan še predlog za dodelitev BPP. Vid bo moral odvetniku plačati sestavo tožbe, storitve, ki jih bo odvetnik opravil od 29. 5. dalje, pa bodo plačane preko BPP.

   

  Primerjava brezplačne pravne pomoči in oprostitve sodnih taks

  BREZPLAČNA
  PRAVNA POMOČ
  OPROSTITEV PLAČILA
  SODNIH TAKS
  Kaj omogoča?

  Kritje stroškov:

  • za pravno svetovanje,
  • za nekatere druge pravne storitve,
  • za pravno zastopanje v sodnih postopkih,
  • za pravno zastopanje pri sklenitvi izvensodne poravnave,
  • povezanih s sodnim postopkom, npr. izvršitelja, izvedenca,
  • povezanih s postopki pred mednarodnimi sodišči in arbitražnimi postopki.
  Kritje stroškov sodnih taks v določenem postopku.
  Kje se vloži? Pri Službi za brezplačno pravno pomoč pri okrožnem, delovnem (in socialnem) ali upravnem sodišču – odvisno od vrste vaše zadeve. V postopku pred sodiščem, v katerem ste prejeli plačilni nalog za plačilo sodne takse.
  Kaj se upošteva pri odločanju?
  • Vaša finančna situacija.
  • Vsebina zadeve oziroma postopka.
  • Vaša finančna situacija.
  Kdaj moram vrniti založene stroške oz. takso?
  • Če ste v postopku uspeli in prejeli premoženje.
  • Če se je vaš materialni položaj toliko izboljšal, da ne bi bili več upravičeni do dodelitve.
  • Če je šlo za neupravičeno pridobljeno brezplačno pravno pomoč.
  • Če ste v postopku delno uspeli in pridobili premoženje.

  Če ste upravičeni do brezplačne pravne pomoči, ste lahko v postopku oproščeni tudi plačila vseh sodnih taks. To morate sodišču predlagati, ko prejmete prvi plačilni nalog za plačilo sodne takse ali že prej. Predlogu morate priložiti odločbo o dodeljeni brezplačni pravni pomoči.

  Zloženka o brezplačni pravni pomoči

  Ali vam je bila vsebina v pomoč?

  Da Ne

  Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

  V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

  Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.