Informacije za oškodovanca s posebnimi potrebami po zaščiti

Kot oškodovanec v kazenskem postopku imate določene pravice, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Posebne potrebe po zaščiti

 1. Pravico imate, da vas pristojni organ v predkazenskem ali kazenskem postopku ob prvem stiku seznani z načinom obveščanja glede informacij o:
 • brezplačni zdravstveni, psihološki in drugi pomoči in podpori;
 • pomoči in ukrepih po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini;
 • zaščitnih in drugih ukrepih za zagotavljanje osebne varnosti po tem zakonu in zakonu, ki ureja zaščito prič;
 • pravici do prisotnosti zaupne osebe ter pravici do brezplačne pravne pomoči po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč;
 • možnostih za povrnitev škode po Zakonu o kazenskem postopku in po zakonu, ki ureja odškodnino žrtvam kaznivih dejanj;
 • plačilu in povrnitvi stroškov oškodovanca;
 • pravici do tolmačenja in prevajanja;
 • kontaktni osebi pristojnega organa, s katero lahko komunicirate o svoji zadevi;
 • morebitnih drugih pravicah ali ugodnostih, ki so lahko pomembne za vas.

Obseg in vrsta informacij sta odvisna od vaših osebnih značilnosti in ranljivosti, vaših posebnih potreb po zaščiti, narave, teže in okoliščin kaznivega dejanja ter faze predkazenskega ali kazenskega postopka.

 1. Lahko zaprosite za obveščanje o izpustitvi oziroma pobegu obdolženca iz hišnega pripora, pripora ali zapora (65a. člen ZKP).
 2. V predkazenskem in kazenskem postopku imate v določenih primerih pravico do prisotnosti zaupne osebe, ki si jo sami izberete (in sicer ob mladoletnem oškodovancu, ob oškodovancu, ki je žrtev nasilja, ali ob drugem oškodovancu, če to terjajo narava in teža kaznivega dejanja, njegove osebne okoliščine ali stopnja njegove ogroženosti), razen če bi bilo to v nasprotju z interesi izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka ali koristmi oškodovanca (65. člen).
 3. Zagotovljena vam je pravica do zaščitnih in drugih ukrepov za zagotavljanje osebne varnosti pod pogoji, ki jih določa ZKP, zlasti zaslišanje preko videokonference, določitev psevdonima, zaslišanje v posebej prilagojenih prostorih, zaslišanje s pomočjo strokovnjaka ustrezne stroke (143.č, 240., 240.a člen ZKP) in zaščitnih ukrepov, ki jih ureja Zakon o zaščiti prič (ZZPrič).
 4. Sodišče vam mora omogočiti, da ne pride do neželenega stika z obdolžencem, razen če je stik nujno potreben zaradi izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka (65. člen ZKP).

Pooblaščenec in brezplačna pravna pomoč

 1. V kazenskem postopku lahko svoje pravice izvršujete po pooblaščencu. Na podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) lahko zaprosite za brezplačno pravno pomoč odvetnika kot pooblaščenca. Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči vložite pisno na predpisanem obrazcu pri okrožnem sodišču, na območju katerega imate stalno ali začasno prebivališče. Več informacij in obrazec, na katerem vložite prošnjo za brezplačno pravno pomoč.
 2. V primerih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kakor tudi spravljanja v suženjsko razmerje ter trgovine z ljudmi bo sodišče mladoletnemu oškodovancu, ki še nima pooblaščenca, postavilo pooblaščenca po uradni dolžnosti izmed odvetnikov (65. člen ZKP).
 3. Ob mladoletnem oškodovancu, ob oškodovancu, ki je žrtev nasilja, ali ob drugem oškodovancu, če to terjajo narava in teža kaznivega dejanja, njegove osebne okoliščine ali stopnja njegove ogroženosti, je lahko prisotna oseba, ki si jo oškodovanec sam izbere, razen če bi bilo to v nasprotju z interesi izvedbe kazenskega postopka ali koristmi oškodovanca (65., 240. člen ZKP).

Ostale pravice v kazenskem postopku

 1. V kazenskem postopku imate pravico opozoriti na vsa dejstva in predlagati dokaze, ki so pomembni za ugotavljanje okoliščin v zvezi s kaznivim dejanjem in premoženjskopravnim zahtevkom, pregledovati spise, na glavni obravnavi pa tudi obdolžencu, pričam in izvedencem postavljati vprašanja ter dajati pripombe in pojasnila glede njihovih izpovedb. Sodišče vam lahko odreče pregledovanje spisov, dokler niste zaslišani kot priča (59., 165.a, 177., 178., 291., 329. in 334. člen ZKP).
 2. V kazenskem postopku lahko podate predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka, če ste upravičeni tak zahtevek uveljavljati v pravdi (povrnitev škode, vrnitev stvari , razveljavitev pravnega posla). Predlog morate natančno opredeliti, ga obrazložiti in predložiti dokaze (npr. navesti znesek, predložiti račune,…) (100.- 105., 134. in 241. člen ZKP). Premoženjskopravni zahtevek ni obvezen, je pa možnost, ki je v kazenskem postopku dana oškodovancu.
 3. Vsaka priča ima pravico do povrnitve stroškov (za prevoz na sodišče, za izpad dohodka,…) pod pogoji pravilnika, ki ureja povrnitev stroškov v kazenskem postopku ter povrnitev nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka. Povračilo je potrebno zahtevati takoj po zaslišanju.
 4. V kazenskem postopku imate pravico uporabljati svoj jezik na način, kot ga določa zakon in do prevoda bistvenih dokumentov (8. člen ZKP).
 5. Sodna odločba, zoper katero se imate pravico pritožiti (4. odstavek 367. člena ZKP), vam bo vročena skupaj s pravnim poukom, v katerem bo naveden rok in način vložitve pritožbe (sedmi odstavek 169. člena, 363. in 367. člen ZKP).
 6. Kot oškodovanec imate pravico do prejemanja informacij o stanju kazenskega postopka in pravnomočnih sodb, če zanje zaprosite ali če tako določa zakon (65.a člen, šesti odstavek 363. člena ZKP). Informacije lahko prejmete med uradnimi urami na preiskovalnem ali kazenskem vpisniku sodišča.

Druge pravice, ki jih lahko uveljavljate izven kazenskega postopka

 1. Kot oškodovancu kaznivega dejanja vam je v okviru socialno varstvenih storitev na podlagi Zakona o socialnem varstvu (ZSV) brezplačno zagotovljena podpora žrtvam kaznivih dejanj, ki obsega strokovno podporo in svetovanje s strani pristojnega Centra za socialno delo.
 2. Posebna pomoč in ukrepi se zagotavljajo na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Pomoč nudijo pristojni Centri za socialno delo in nevladne organizacije. Sodišče lahko na vaš predlog v nepravdnem postopku povzročitelju nasilja izreče naslednje ukrepe: prepoved vstopa v stanovanje, prepoved zadrževanja v določeni bližini stanovanja, prepoved zadrževanja in približevanja krajem, kjer se žrtev običajno nahaja, prepoved srečanja in navezovanja stikov z žrtvijo in druge. Za zagotavljanje varstva otrok lahko pristojno sodišče izreče dodatne ukrepe, ki jih določa zakon. Več informacij o oblikah pomoči in ukrepih je dostopnih na spletni strani ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 3. Če ste žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali svojec žrtve, katere smrt je bila posledica nasilnega naklepnega dejanja ste lahko upravičeni do odškodnine po Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD). Zahteva se vloži na pisnem predpisanem obrazcu pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje. O priznanju odškodnine odloča komisija, ki jo imenuje Vlada RS.

Dolžnosti oškodovanca

 1. Če ste povabljeni za pričo, ste se vabilu dolžni odzvati in, če ni v ZKP določeno drugače, tudi pričati (234. člen ZKP); če se vabilu ne morete odzvati, morate svoj izostanek opravičiti (62.a člen ZKP). Prosimo vas, da v opravičilu navedete svoje kontaktne podatke, da se bo sodišče z vami lažje uskladilo za nov datum.
 2. Sodišče morate obvestiti o vsaki spremembi naslova ali prebivališča (66. člen ZKP).
 3. Postopka ne smete zavlačevati namenoma, saj vas sodišče lahko denarno kaznuje, če vaša dejanja očitno merijo na zavlačevanje postopka (140. člen ZKP).
 4. V postopku morate biti spoštljivi, saj vas lahko sodišče kaznuje z denarno kaznijo, če v vlogi ali govoru žalite sodišča ali koga, ki sodeluje v postopku (78. člen ZKP).
 5. Ne glede na izid kazenskega postopka morate plačati ustrezno sodno takso in stroške, nastale s svojo privedbo, preložitvijo preiskovalnega dejanja ali glavne obravnave, nevložitvijo napovedane pritožbe in druge stroške postopka, ki bi jih povzročili po svoji krivdi (94. člen ZKP).

Za več informacij v zvezi z vašimi pravicami in kako jih uveljavljati, se lahko obrnete na sodišče, ki obravnava vašo zadevo: seznam sodišč s kontaktnimi podatki.

Več informacij o poteku kazenskega postopka najdete na podstrani Kazenski postopek, več informacij za oškodovance pa na podstrani Oškodovanec.

Dodatne informacije o pomoči (tudi izven sodnih postopkov) ter organizacijah, ki vam lahko pomagajo, najdete na spletni strani policije.

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.