Informacije za oškodovanca

Kot oškodovanec v kazenskem postopku imate določene pravice, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Pravice v kazenskem postopku

 1. V kazenskem postopku imate pravico opozoriti na vsa dejstva in predlagati dokaze, ki so pomembni za ugotavljanje okoliščin v zvezi s kaznivim dejanjem in premoženjskopravnim zahtevkom, pregledovati spise, na glavni obravnavi pa tudi obdolžencu, pričam in izvedencem postavljati vprašanja ter dajati pripombe in pojasnila glede njihovih izpovedb. Sodišče vam lahko odreče pregledovanje spisov, dokler niste zaslišani kot priča (59., 165.a, 177., 178., 291., 329. in 334. člen ZKP).
 2. V kazenskem postopku lahko podate predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka, če ste upravičeni tak zahtevek uveljavljati v pravdi (povrnitev škode, vrnitev stvari , razveljavitev pravnega posla). Predlog morate natančno opredeliti, ga obrazložiti in predložiti dokaze (npr. navesti znesek, predložiti račune,…) (100.- 105., 134. in 241. člen ZKP). Premoženjskopravni zahtevek ni obvezen, je pa možnost, ki je v kazenskem postopku dana oškodovancu.
 3. Vsaka priča ima pravico do povrnitve stroškov (za prevoz na sodišče, za izpad dohodka,…) pod pogoji pravilnika, ki ureja povrnitev stroškov v kazenskem postopku ter povrnitev nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka. Povračilo je potrebno zahtevati takoj po zaslišanju.
 4. V kazenskem postopku imate pravico uporabljati svoj jezik na način, kot ga določa zakon in do prevoda bistvenih dokumentov (8. člen ZKP).
 5. Sodna odločba, zoper katero se imate pravico pritožiti (4. odstavek 367. člena ZKP), vam bo vročena skupaj s pravnim poukom, v katerem bo naveden rok in način vložitve pritožbe (sedmi odstavek 169. člena, 363. in 367. člen ZKP).
 6. Kot oškodovanec imate pravico do prejemanja informacij o stanju kazenskega postopka in pravnomočnih sodb, če zanje zaprosite ali če tako določa zakon (65.a člen, šesti odstavek 363. člena ZKP). Informacije lahko prejmete med uradnimi urami na preiskovalnem ali kazenskem vpisniku sodišča.
 7. Lahko zaprosite za obveščanje o izpustitvi oziroma pobegu obdolženca iz hišnega pripora, pripora ali zapora (65a. člen ZKP).
 8. Zagotovljena vam je pravica do zaščitnih in drugih ukrepov za zagotavljanje osebne varnosti pod pogoji, ki jih določa ZKP, zlasti zaslišanje preko videokonference, določitev psevdonima, zaslišanje v posebej prilagojenih prostorih, zaslišanje s pomočjo strokovnjaka ustrezne stroke (143.č, 240., 240.a člen ZKP) in zaščitnih ukrepov, ki jih ureja Zakon o zaščiti prič (ZZPrič).
 9. Sodišče vam mora omogočiti, da ne pride do neželenega stika z obdolžencem, razen če je stik nujno potreben zaradi izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka (65. člen ZKP).

Pooblaščenec in brezplačna pravna pomoč

V kazenskem postopku lahko svoje pravice izvršujete po pooblaščencu. Na podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) lahko zaprosite za brezplačno pravno pomoč odvetnika kot pooblaščenca. Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči vložite pisno na predpisanem obrazcu pri okrožnem sodišču, na območju katerega imate stalno ali začasno prebivališče. Več informacij in obrazec, na katerem vložite prošnjo za brezplačno pravno pomoč, lahko dobite na spletni strani Brezplačna pravna pomoč.

Druge pravice, ki jih lahko uveljavljate izven kazenskega postopka

 1. Kot oškodovancu kaznivega dejanja vam je v okviru socialno varstvenih storitev na podlagi Zakona o socialnem varstvu (ZSV) brezplačno zagotovljena podpora žrtvam kaznivih dejanj, ki obsega strokovno podporo in svetovanje s strani pristojnega Centra za socialno delo.
 2. Če ste žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali svojec žrtve, katere smrt je bila posledica nasilnega naklepnega dejanja ste lahko upravičeni do odškodnine po Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD). Zahteva se vloži na pisnem predpisanem obrazcu pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje. O priznanju odškodnine odloča komisija, ki jo imenuje Vlada RS.

Kot oškodovanec imate v kazenskem postopku tudi dolžnosti:

Dolžnosti oškodovanca

 1. Če ste povabljeni za pričo, ste se vabilu dolžni odzvati in, če ni v ZKP določeno drugače, tudi pričati (234. člen ZKP); če se vabilu ne morete odzvati, morate svoj izostanek opravičiti (62.a člen ZKP). Prosimo vas, da v opravičilu navedete svoje kontaktne podatke, da se bo sodišče z vami lažje uskladilo za nov datum.
 2. Sodišče morate obvestiti o vsaki spremembi naslova ali prebivališča (66. člen ZKP).
 3. Postopka ne smete zavlačevati namenoma, saj vas sodišče lahko denarno kaznuje, če vaša dejanja očitno merijo na zavlačevanje postopka (140. člen ZKP).
 4. V postopku morate biti spoštljivi, saj vas lahko sodišče kaznuje z denarno kaznijo, če v vlogi ali govoru žalite sodišča ali koga, ki sodeluje v postopku (78. člen ZKP).
 5. Ne glede na izid kazenskega postopka morate plačati ustrezno sodno takso in stroške, nastale s svojo privedbo, preložitvijo preiskovalnega dejanja ali glavne obravnave, nevložitvijo napovedane pritožbe in druge stroške postopka, ki bi jih povzročili po svoji krivdi (94. člen ZKP).

Za več informacij v zvezi z vašimi pravicami in kako jih uveljavljati, se lahko obrnete na sodišče, ki obravnava vašo zadevo: seznam sodišč s kontaktnimi podatki.

Več informacij o poteku kazenskega postopka najdete na podstrani Kazenski postopek, več informacij za oškodovance pa na podstrani Oškodovanec.

Dodatne informacije o pomoči (tudi izven sodnih postopkov) ter organizacijah, ki vam lahko pomagajo, najdete na spletni strani policije.

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.