Izpisek iz zemljiške knjige

Prek portala eSodstvo lahko brezplačno pridobite redne in druge izpise iz zemljiške knjige (npr. redni izpis, zgodovinski izpis, seznam Dn zadev – plomb, ki so ovira za dodelitev Dn zadeve).

O izpisku iz zemljiške knjige

Podatki, vpisani v zemljiški knjigi, so javni in jih lahko vsakdo brezplačno pregleduje ali izpisuje.

V elektronsko zemljiško knjigo lahko vpogledate tudi na nekaterih okrajnih sodiščih, ki imajo nameščene vpogledne računalnike, t.i. kioske, v času uradnih ur.

Portal eSodstvo - Zemljiška knjiga

Prek portala eSodstvo lahko brezplačno pridobite redne in druge izpise iz zemljiške knjige.

Pojdi na portal eSodstvo

V izpisu iz zemljiške knjige najdete:

  • podatke o nepremičnini (podatki GURS npr. naslov),
  • podatke o začetih postopkih (plombe),
  • aktualne podatke o lastnikih (ime in priimek/firma, naslov, idealni delež) in imetnikih drugih pravic (npr. služnostne pravice, hipoteke).

Kaj potrebujete za izpis

Za izpisek iz zemljiške knjige potrebujete podatke o nepremičnini:

  • za zemljiško parcelo: katastrsko občino in parcelo,
  • za posamezni del stavbe v etažni lastnini: katastrsko občino, številko stavbe, številko posameznega dela.

Če podatke o nepremičnini zapišemo v obliki št.-št.-št., dobimo ID-znak.

Primer: Katastrska občina 1434 Šiška, parcela 325/4 --->> ID-znak: parcela 1434 325/4.

Overjen izpis

Vsakdo lahko zahteva tudi, da mu sodišče izda overjen izpis iz zemljiške knjige, za katerega je treba plačati sodno takso. Zahtevo lahko podate na sodišču (pisno ali osebno), ne morete pa je oddati prek portala eSodstvo. Izpisek lahko izda vsako okrajno sodišče ne glede na to, na območju katerega sodišča je nepremičnina, vsak notar in vsaka upravna enota.

Če za uveljavljanje svojih pravic potrebujete overjen prepis ene od listin, ki je bila podlaga za odločanje (vpis) v ZK v prejšnjih postopkih (in je sedaj vložena v zbirki listin), je treba vložiti obrazloženo pisno zahtevo in izkazati upravičen interes (sodišču pisno pojasnite, zakaj oziroma v katerem postopku potrebujete listino). O tem, ali ste upravičeni do pridobitve listine, bo odločal sodnik. Za overjen prepis je treba plačati sodno takso. Pisna zahteva se pošlje po pošti. Lahko se odda tudi v sprejemni pisarni (vložišču) sodišča.

Če se listina nahaja v informatizirani zbirki listin, jo mora izdati katerokoli sodišče, če pa je listina v ročni zbirki (gre za postopke, začete pred 1. 5. 2011), pa jo lahko izda le sodišče, ki vodi ročno zbirko listin.

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.