Ugotavljanje / izpodbijanje očetovstva / materinstva

Glede očetovstva in materinstva v pravu veljajo določene domneve, ki niso vedno odraz dejanskega stanja. Zainteresirane stranke lahko začnejo postopek, v katerem se ugotovi dejansko očetovstvo oziroma materinstvo.

Otrok ima pravico, da pozna svoje starše.

Za otrokovo mater velja ženska, ki je rodila otroka.

Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi, velja mož otrokove matere.

Za očeta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi, velja moški, ki prizna očetovstvo.

Na sodišču lahko zainteresirane osebe zahtevajo ugotovitev ali izpodbijajo očetovstvo in materinstvo.

Kdo se šteje za očeta otroka

 • Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi, velja mož otrokove matere.
 • Če se otrok rodi v 300 dneh po smrti moža otrokove matere, velja za otrokovega očeta umrli materin mož.
 • Če se mati loči in v roku 300 dni od ločitve ponovno poroči, velja za otrokovega očeta materin mož iz nove zakonske zveze.

V teh primerih se očetovstvo domneva in se očeta avtomatično vpiše v matični register.

Po novem Družinskem zakoniku se to upošteva vedno in ni treba vložiti predloga (prej: tožbe) za izpodbijanje očetovstva (prejšnjega moža).

 • Če se otrok ne rodi v zakonski zvezi (ali se rodi več kot 300 dni po smrti moža očetove matere), pa velja za očeta moški, ki prizna očetovstvo, ali katerega očetovstvo se ugotovi s sodno odločbo.

Priznanje očetovstva

Priznanje je mogoče podati:

 • na zapisnik na CSD,
 • pred matičarjem,
 • v javni listini (na primer v notarski listini) ali
 • v oporoki.

Priznanje se lahko poda po ali pred rojstvom otroka. Očetovstvo spočetega, a še ne rojenega otroka se lahko prizna le, če s tem soglaša njegova mati.

Priznanje, ki ni dano v eni od predpisanih oblik (npr. ustno, v sporočilu, itd.), je nično, kar pomeni, da ne velja.

Očetovstvo sme priznati tudi mladoletnik, ki je razsoden, ne glede na starost.

Če ste izjavo o priznanju očetovstva podali pod prisilo ali zaradi zmote ali zvijače, jo lahko izpodbijate v roku 1 leta, odkar je sila prenehala oziroma odkar ste zmoto ali zvijačo spoznali.

Postopki ugotovitve in izpodbijanja se na sodišču začnejo na predlog.
Za odločanje je pristojno okrožno sodišče v kraju prebivališča osebe, proti kateri je vložen predlog.

Otrok lahko vloži predlog tudi pri sodišču, na območju katerega ima stalno oziroma začasno prebivališče.

Udeleženci postopka so:

 • mati,
 • otrok,
 • moški, ki naj bi bil oče otroka (pri ugotavljanju očetovstva) oziroma
 • moški, ki je vpisan kot oče otroka (pri izpodbijanju).

Sodišče z izvedbo dokaza z DNK analizo pride do ugotovitve, ali je nekdo oče otroka ali ni. DNK analiza daje skoraj 100 % potrditev ali ovrženje očetovstva. Udeleženci so dolžni sodelovati z izvedencem, ki ga imenuje sodišče, zlasti pri pridobivanju vzorcev tkiva, telesnih tekočin in vzorcev krvi.

Sodišče odloči s sklepom.

Če sodišče ugotovi očetovstvo, v sklepu odloči tudi o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in stikih otroka s starši (razen, če ugotovi, da glede na okoliščine to ni potrebno).

Ugotovitev očetovstva/materinstva

Predlog za ugotovitev očetovstva lahko vložijo:

 • mati
  • v 1 letu po rojstvu otroka ali
  • v 1 letu od dneva, ko je izvedela za okoliščine, ki so odločilne za vložitev predloga (npr. ob rojstvu otroka ne ve, kdo je oče, ker se okoliščin zanositve ne spominja in kasneje izve, kdo bi lahko bil oče),
  • v 1 letu odkar je podala izjavo, koga šteje za otrokovega očeta (kadar ta moški ne prizna otroka).
 • Po smrti moškega, ki naj bi bil otrokov oče, mati vloži predlog proti dedičem umrlega moškega (dokazovanje s pomočjo DNK bližnjih sorodnikov umrlega, s pričami, ipd.).

 • otrok, za katerega ne velja ena od domnev očetovstva
  • najpozneje v 5 letih od dneva, ko je izvedel za okoliščine, ki so odločilne za vložitev predloga (npr. mati otroku šele pri 16. letih pove, kdo je njegov oče).
 • Otrok, ki je star 15 let in razsoden, lahko predlog vloži sam, za mlajše otroke pa ga vloži zakoniti zastopnik (praviloma mati).

 • moški, ki je priznal otroka za svojega, če mati v 1 mesecu ne poda soglasja oziroma če se ne strinja.

  • v roku 1 leta od priznanja očetovstva,
 • moški, ki misli, da je otrokov oče,

  • v 1 letu od takrat, ko je izvedel za okoliščine, iz katerih domneva, da je otrokov oče.
 • Priznanje materinstva ob rojstvu otroka praviloma ne pride v poštev, saj za otrokovo mater velja ženska, ki je rodila otroka.

Postopkov za ugotavljanje ali izpodbijanje materinstva je zelo malo, potekajo pa podobno kot postopki za ugotavljanje očetovstva.

Če bi bil otrok najden, obstaja možnost za priznanje materinstva.

Izpodbijanje očetovstva/materinstva

Predlog na izpodbijanje očetovstva lahko vloži:

 • tisti, ki velja za otrokovega očeta (materin mož), če dvomi, da je otrok njegov,
  • v roku 1 leta od takrat, ko je izvedel za okoliščine, ki vzbujajo dvom, da je otrok njegov;
 • mati otroka,
  • v 1 letu od dneva, ko je izvedela za okoliščine, ki vzbujajo dvom v očetovstvo;
 • otrok,
  • v 5 letih od dneva, ko je izvedel za okoliščine, ki vzbujajo dvom v očetovstvo (otrok, ki je star 15 let in razsoden, lahko predlog vloži sam) in
 • kdor misli, da je otrokov oče, lahko izpodbija očetovstvo tistega, ki velja za otrokovega očeta,
  • v 1 letu od tedaj, ko je izvedel za okoliščine, iz katerih domneva, da je otrokov oče.

Oče, ki je otroka priznal, lahko izpodbija samo izjavo o priznanju očetovstva.

Če očetovstvo izpodbija moški, ki misli, da je oče otroka, mora hkrati s predlogom za izpodbijanje očetovstva vložiti tudi predlog na ugotovitev očetovstva.

Postopki izpodbijanja materinstva so v praksi izjemno redki (npr. če bi bil otrok v porodnišnici zamenjan).

Stroški postopka: med postopkom bodo nastali tudi stroški izvedenskega mnenja (DNK analize).

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.