S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih.

Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

S februarjem sodišča znova poslujejo, vendar skladno s priporočili NIJZ

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah. Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Nevabljene stranke lahko na sodišče pridejo le ob predhodnem dogovoru preko objavljenih elektronskih naslovov oziroma telefonskih številk.

Predsednik Vrhovnega sodišča je 28. 1. 2021 izdal Odredbo, s katero je določeno, da s 1. 2. 2021, skladno z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ, vsa sodišča znova opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah. Prav tako se s tem datumom nadaljuje tudi tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih, ki so bili začasno ustavljeni.

Ukrepi, ki jih je sprejel predsednik Vrhovnega sodišča s prejšnjimi odredbami so bili predvideni predvsem kot kratkoročen ukrep, saj je delovanje sodstva nujen predpogoj za delovanje vseh družbenih podsistemov in pravne države kot takšne, zato omejitve v delovanju tega, ne glede na epidemiološko stanje v državi, ne morejo in ne smejo trajati predolgo.

Četudi je delovanje sodstva nujen predpogoj za delovanje pravne države, pa bo pri poslovanju sodišč treba upoštevati tudi trenutno epidemiološko stanje na določenem območju. Tako bodo sodišča pri določitvi obsega delovanja upoštevala priporočila NIJZ ter tudi prostorske in kadrovske omejitve na sodiščih. V naslednjih dneh pa bodo na vidnih mestih objavila tudi ustrezne protokole delovanja na svojih sodiščih.

Še vedno ostaja v veljavi, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa 83. člen Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno ter za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur. Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu.

Odredba predsednika VSRS (zapis PDF)

Zadržanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih podaljšano do 31.1.2021

Zadržanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, se podaljša do 31.1.2021.

7.1.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča izdal je izdal odredbo o poslovanju sodišč v času epidemije koronavirusa (COVID-19), s katero se omejen obseg poslovanja sodišč podaljšuje do 31. januarja.

Zaradi usklajenega začetka teka procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, je predsednik Vrhovnega sodišča predlagal Vladi RS, naj sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, ki preneha veljati 10. januarja, prav tako podaljša do 31. januarja 2021.

Vlada je predlogu sledila in tek rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, zadržala do 31.1.2021.

Zadržanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih podaljšano do 10.1.2021

Na podlagi sklepa Vlade RS se zadržanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, podaljša do 10.1.2021. Procesni roki v nenujnih zadevah, zadržani z Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča, prav tako ne tečejo do preklica Odredbe.

Predsednik Vrhovnega sodišča je 13. 11. 2020 sprejel Odredbo o posebnih ukrepih, ki se nanaša na vsa sodišča in zaustavlja delo vseh sodišč na veliki večini pravnih področij, z izjemo zadev, ki so skladno z Odredbo in ustrezno zakonodajo opredeljene kot nujne. S to odredbo se je zadržal tudi tek procesnih rokov v zadevah, ki ne štejejo kot nujne.

Ker je predsednik Vrhovnega sodišča ocenil, da je prišlo do situacije, ko ni mogoče zagotoviti rednega poslovanja vseh sodišč v državi oziroma je onemogočeno izvajanje sodne oblasti na bistveni večini pristojnosti, hkrati pa je zaradi ukrepov Vlade RS, ki se nanašajo na omejitev gibanja in javnega prometa oteženo uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, je še istega dne Vladi RS predlagal naj s sklepom ugotovi, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo. Vlada je predlogu ugodila, in tek rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, zadržala za obdobje 30 dni, to je do 19.12.2020.

Ker trenutne epidemiološke razmere in začasna narava sprejetih ukrepov Vlade RS ne dajejo zadostne podlage za sprejem nove Odredbe, ki bi v tem trenutku že lahko odpravila sprejete omejitve v zvezi z izvajanjem sodne oblasti je 16. 12.2020 predsednik Vrhovnega sodišča Vladi RS predlagal, naj Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom podaljša do 10. 1. 2021. Vlada RS je predlogu sledila in na seji sprejela sklep (UL 190/2020), s katerim se od 20. 12. 2020 do 10. 1. 2021 določi prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, ki so določeni z zakonom.

S tem se predhodno določeno zadržanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, veljavno do 19.12.2020, podaljša do 10.1.2021. Zadržanje teka rokov velja tudi za procesne roke v nenujnih zadevah. Ti so bili zadržani z Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča in ne tečejo do preklica Odredbe.

Od 16. 11. 2020 do preklica sodišča poslujejo v omejenem obsegu

S ponedeljkom, 16. 11. 2020, sodišča poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah. Vsi naroki v nenujnih zadevah se z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča RS avtomatično prekličejo, razen če so sklicani videokonferenčno.

Na podlagi sprejetega ukrepa Vlade Republike Slovenije o prepovedi javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji je predsednik Vrhovnega sodišča na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih sprejel odredbo, s katero se omeji poslovanje sodišč in izvrševanje sodne oblasti.

Z odredbo se obseg poslovanja omeji na poslovanje v nujnih zadevah, v vseh ostalih zadevah pa na odločanje, kjer ni potreben neposreden stik oziroma je omogočeno elektronsko poslovanje. Vsi naroki v nenujnih zadevah se za čas veljavnosti odredbe avtomatično prekličejo. V tem času procesni roki v teh zadevah ne tečejo.

Kot nujne zadeve, v katerih v tem času procesni roki tečejo, štejejo:

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
  • nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
  • izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
  • postopki v zadevah zavarovanja,
  • spori za objavo popravka objavljene informacije,
  • postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
  • druge zadeve, za katere tako določa zakon (izjeme so naštete v pripeti odredbi).

Sodišča poslujejo v neomejenem obsegu tudi v tistih kazenskih zadevah, kjer bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve Odredbe predsednika.

Opozarjamo pa, da tudi v tem obdobju stranke in njihovi pooblaščenci za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, lahko pridejo na sodišče samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

Odredba Su 407/2020 (zapis PDF)

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Hvala za vaše mnenje! Z vašo pomočjo se trudimo biti boljši.

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.